PE CI AGGHIA VOTO’

Il Graffio del Gattino / Politica / Rubriche // Scritto da Nicola Ambrosino // 5 maggio 2013

PE CI AGGHIA VOTO’


come si vota

Si avvicina la competizione elettorale amministrativa, tra una selva di liste civiche e partitiche, per l’Elezione del nuovo candidato Sindaco; tanta gente è confusa, attratta dai molteplici inviti di tanti concittadini candidati. E’ un bel dilemma scegliere a chi dare il proprio voto…ma alla fine il tutto si risolve con un attento esame di coscienza.

Iè nan sacce in veritò…
pe ci à che agghia votò
e pe d’ènne dó v’elénghe
scénne ‘ngére chère che sènde.

Trouve u préme chè te déce:
“Vóte a mè…e séme améce!”;
“Sò ‘na facce canescìute…
ce me vóte…te salìute!

Ce te déce: “Sò u chiù onéste!”,
tène almène ne sequéstre;
ce te déce: “ Sò u chiù mégghie!”,
òve accése mèmme e figghie.

Sta ce déce: “Sò u chiù maste!”,
ma è rattìuse o pederaste;
stà ce déce: “Sacce tutte!”,
e de scóle…nan è strutte.

Pó stè cure acculturòte
che frequénde malopròte
e se mètte pìure in liste…
u maffìuse e u camurriste.

Stònne pó tanda crestiéine,
che ònne néite inde o settéine,
laureòte , qualche ‘mbése,
qualche scème de Paiése.

Stà ce déce: “Vóte a mè…
che te fazze cangiò idée!”,
ma pó véde che stu eleménde
chènge partéte ògne meménde.

Ma alla féne m’è stangòte…
a sendé chèssa candòte…
sa cè fazze? Quòse, quòse…
nan votasce…e stòche a còse!

Ma pó parle la chesciénze:
“Séinde a mè…damme adénzie…
ce nan vóte e nan zè sègghie…
dó nan chènge màie Vescègghie!”.

Bisceglie, 4 maggio 2013
Il Graffio del Gattino / Politica / Rubriche // Scritto da Nicola Ambrosino // 5 maggio 2013