NOVITÀ: TORNA “TERZO TEMPO”, IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO SPORTIVO

Rubriche / Sport / Storie di sport / Terzo Tempo // Scritto da La Redazione // 24 novembre 2015

NOVITÀ: TORNA “TERZO TEMPO”, IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO SPORTIVO


Ogni martedì e giovedì sul canale youtube Bisceglie in diretta (link per iscriversi e non perdere neppure una puntata). I lettori del sito potranno interagire sottoponendo le loro domande agli ospiti in studio collegandosi alla pagina facebook del programma

Torna “Terzo tempo”.
La seconda edizione della trasmissione web, con una formula riveduta e corretta rispetto all’edizione sperimentale del 2013, avrà inizio il 1° dicembre.

Ogni martedì e giovedì, sul canale youtube di Bisceglie in diretta, andrà in onda il racconto di quanto accaduto nel weekend precedente: il doppio appuntamento, di circa mezz’ora per ciascuna puntata, permetterà approfondimenti, a rotazione, su tutte le squadre. I protagonisti dello sport biscegliese, ospiti in studio, risponderanno alle domande che il pubblico rivolgerà loro attraverso la pagina facebook (link per iscriversi). I componenti della redazione sportiva si alterneranno davanti alla telecamera in una conduzione corale, come nelle consolidate abitudini di Bisceglie in diretta.

“Terzo tempo” vuole avvicinare ulteriormente i biscegliesi, e non solo, allo sport, attirando nuove fette di pubblico e consolidando il legame già molto forte fra Bisceglie in diretta e i suoi tantissimi lettori. “Terzo tempo” sarà un veicolo pubblicitario notevole per gli inserzionisti che riterranno opportuno sposare il progetto: per tutte le informazioni è possibile scrivere a questa pagina oppure telefonare in redazione allo 0803921786.
Rubriche / Sport / Storie di sport / Terzo Tempo // Scritto da La Redazione // 24 novembre 2015